Friday, February 23, 2007

۲۵ روز مانده به نوروز!

"شو همره بلبل بلب هر مهوش "

کی میدونه رمز این مصرع چیه و مصرع بعدیش چیه ؟

***

 پی نوشت یک : مرسی عرفان جان برای اون یکی بیت.

به نظر من این شعر ها که از هر دو طرف یک جور خوانده می شوند خیلی جالب هستند. همانطور که عرفا عزیز هم گفت صنعت وارونه خوانی در شعر است و من از خواندن این گونه شعر ها لذت می برم.

مصرع بعدی شعر بالا هم « شکر بترازوی وزارت برکش » بود

و برای یادگار آن بیت که عرفان عزیز لطف کردند نوشتند را هم انتهای همین پست می گذارم:‌

ترازوی زر طرزی وزارت
امید آشنایان شادی ما

No comments:

Post a Comment