Sunday, August 6, 2006

 


بیدار شده از خواب


خمیازه می کشد


گربه ی آزرده از آزار کودکان